Peter Gooijers en Frank Lugthart

Service & exploitatie

Exploitatie en beheer

Voor jouw bedrijfsproces is het van het grootste belang dat de technische installaties in jouw gebouw optimaal blijven presteren. Wij helpen je hierbij. We nemen de exploitatie en het beheer van jouw technische installaties voor een lange periode uit handen en creëren zo een optimale werk- en leefomgeving tegen zo laag mogelijke kosten. 

Onderhoud op maat

Maximale betrouwbaarheid en beschikbaarheid van jouw technische installaties dragen bij aan het succes van jouw organisatie. En dat tegen liefst zo laag mogelijke kosten. Met prestatiecontracten biedt Kuijpers kosten- en continuïteitsgaranties tijdens de totale looptijd van het contract. Samen bespreken we welke contractvorm het beste bij je past.

Met voorspelbaar onderhoud zijn onze exploitatie- en beheerspecialisten door metingen en analyses in staat een passend (meerjaren)onderhoudsplan op te stellen, waarmee we verstoringen van installaties en daarmee jouw bedrijfsproces voorkomen. Mochten er toch zaken gerepareerd of vervangen worden, dan is een van onze lokale onderhoudsteams binnen de contractueel vastgelegde hersteltijden direct ter plaatse, zodat de continuïteit van jouw bedrijfsproces geborgd blijft.

Gebouwbeheersystemen

Een gebouwbeheersysteem (GBS) wordt gebruikt om alle binnen het gebouw aanwezige elektrische en werktuigbouwkundige installaties centraal te monitoren en aan te kunnen sturen. Je kunt deze meldingen zelf beheren, maar je kunt dit ook overlaten aan de centrale meldkamer van Kuijpers. Vanuit deze afdeling bewaken we de installaties in jouw gebouw continu, sturen we zo nodig bij en grijpen we direct in bij storingen.

Met hulp van onze monitoringsspecialisten zorgen wij voor een optimaal functionerende installatie. Zij dragen zorg voor de monitoring, optimaliseren, adviseren en rapporteren over de performance van jouw technische installaties.

Op basis hiervan dragen we voorstellen aan voor het verbeteren en optimaliseren van de installaties. Onze rapportages zijn voorzien van duidelijke toelichtingen en analyses op onze meetwaarden, voorzien van duidelijke grafische interpretaties.

Op basis van de analyses en rapportages adviseren wij je over mogelijke aanpassingen/verbeteringen en wat het effect is op de beschikbaarheid van jouw bedrijfsproces.

Maintenance Consultancy

Waar onze uitvoerende servicetechnici jouw installaties van binnen en van buiten kennen, houden onze Maintenance Consultants en engineers zich bezig met het optimaliseren van jouw installaties. Ze denken na over de verdere verbetering van de beschikbaarheid gedurende het gebruik van gebouwinstallaties (de exploitatiefase), ze brengen risico’s in kaart en adviseren over verduurzaming en comfortverbetering tegen de laagst mogelijke totale kosten (Total Cost of Ownership).

Het zijn deze deskundigen die aan de hand van een programma van eisen maatwerkcontracten opstellen. Die verbanden zoeken. Die bevindingen analyseren en continu blijven kijken waar het voor de klant anders of beter kan.

  • TCO (Total Cost of Ownership)-berekeningen
  • FMECA (Failure Mode Effect & Criticality Analysis)
  • Risicoanalyses
  • Specifieke procedures
  • Meerjarenonderhoudsplannen

Contractvormen

Afspraken over de exploitatie van jouw technische installaties leggen wij vast in een (resultaatgerichte) overeenkomst. Hierin vertalen we de (veranderende) vraag van gebruikers naar kritieke prestatie-indicatoren (kpi’s) zoals energieverbruik, storingspercentage en beschikbaarheid. Aan de hand van deze kpi’s beoordeelt u snel en eenvoudig de kwaliteit van onze dienstverlening. Zo blijf je volledig in control. Samen met jou bespreken wij welke contractvorm of een combinatie het beste bij jouw wensen past.

Alleen wettelijk onderhoud
Voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. Vaak van toepassing wanneer een gebouw op de nominatie staat om binnen een korte periode te worden afgestoten.

Inspanning
Onderhoud uitvoeren conform een vooraf geschreven inspanning. Vaak van toepassing bij “recht toe, recht aan” gebouwen.

Prestatiecontract
Onderhoud uitvoeren zodat wordt voldaan aan een vooraf afgesproken prestatie (bijvoorbeeld: hersteltijden, aantal storingen of facturatie). Aan de hand van uitgebreide rapportages worden de vastgelegde prestaties verantwoord. Deze contractvorm sluit aan bij grotere gebouwen met complexere techniek.

Conditiegestuurd
De technische installaties worden door ons op een vastgestelde conditie gehouden, bijvoorbeeld conform de NEN 2767. Wij rapporteren hierover periodiek. Vaak wordt deze contractvorm toegepast in combinatie met een prestatiecontract en een kleine inspanningsverplichting.

Risicogestuurd
Bij het risicogestuurd onderhoud worden de onderhoudsactiviteiten zo afgestemd dat de bedrijfszekerheid vergroot wordt en de kans op falen van het bedrijfsproces verminderd wordt. Door middels van een risicoanalyse, bijvoorbeeld o.b.v. een FMECA (Failure Mode Effect & Criticality Analysis) wordt inzichtelijk gemaakt welke installatie van invloed zijn op het bedrijfsproces, wat de kans is van falen en wat dan het effect is. Aan de hand van de FMECA kan bijvoorbeeld het ontwerp worden aangepast, het onderhoud specifiek worden afgestemd of reserveonderdelen op voorraad worden gelegd, wat de beschikbaarheid ten goede komt. Vaak wordt het risicogestuurd onderhoud toegepast in complexe omgevingen waarbij de installaties van directe invloed zijn op het bedrijfsproces, zoals in ziekenhuizen.

Instandhouding/exploitatie
Hierbij heeft Kuijpers de volledige verantwoordelijkheid voor de installaties op het gebied van zowel onderhoud, storingen als vervangingen. We spreken een bepaalde leveringsverplichting af op het gebied van bijvoorbeeld koude, warmte of stoom. Deze contracten hebben vaak een lange looptijd van minimaal 10 jaar en hebben vaak betrekking op energiecentrales.

Duurzame oplossingen

Zowel vanuit onze eigen als de wereldwijde ambitie om de hoeveelheid fossiele brandstoffen terug te dringen, voorzien we steeds meer gebouwen van een warmte-koudeopslaginstallatie (wko-installatie). Uiteraard voeren we hieraan periodieke onderhoudswerkzaamheden uit. Maar we doen méér, omdat hoge energiekosten, verlies van comfort en onbalans in de bodem op de loer liggen. Kuijpers biedt instandhoudingscontracten waarbij het volledige risico bij Kuijpers ligt, waarbij resultaat kpi’s omtrent bijv. beschikbaarheid worden afgesproken en vastgelegd. Lees hierover meer op de pagina ‘Energie en duurzaamheid’.

In het kort:

  • Contractmanagement
  • Maintenance consultancy
  • Energie consulting
  • Gebouwbeheersystemen
  • Monitoring

Benieuwd hoe we jou kunnen helpen?

Neem gerust contact op met Angelo.

Angelo Rek Directeur Centrale Contracten

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details